زنده ياد شهيد محمد عسكري شاهرخ آبادي فرزند رمضان به سال 1341 در روستاي شاهرخ آباد كرمان جشم به جهان گشود و پس از گذراندن خدمت سربازي در سال 1362 به استخدام مجتمع مس سرچشمه در آمد و در واحد تغليط شروع به كار كرد و همزمان با اوج جنگ تحميلي و حملات ناجوانمردانه دشمن بعثي به مرزهاي ايران اسلامي در قالب نيروهاي بسيجي استان كرمان در تاريخ 18/10/1363 به جبهه عزيمت نمود و پس از مجاهدتهاي فراوان سرانجام در تاريخ 12/12/1363 در منطقه بدر به آرزوي ديرينه خود يعني درجه رفيع شهادت نائل آمد و به ديدار معبود شتافت .

فرازهايي از وصيت نامه شهيد محمد عسكري شاهرخ آبادي

آنان كه در ايمان بر همه پيشي گرفتند، آنان به حقيقت مقربان درگاهند. آنان در بهشت در نعمت جاوداني به ناز و نعمت به سر مي برند.

به دستور امام پا در اين راه گذاشتم و كسي برايم اجبار نياورد. دين خود را ادا كردن به اسلام عزيز و به پيروزي نهايي رساندن انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني وظيفه اي شرعي است براي يكايك ما كه اميدوارم هر كس به سهم خودش دينش را ادا كند كه در سراي آخرت در پيش خداوند و ائمه طاهرين و شهداي عزيز سرافكنده نباشيم. ملت شريف و بزرگوار ايران بكوشيد كه هرگز دشمنان بين شما تفرقه نيندازند و شما را از روحانيت تعهد جدا نكنند كه اگر چنين كردند روز بدبختي مسلمانان و روز جشن ابر قدرتهاست.

حسن مرادي از كارگران عمليات موليبدن تغليظ خاطرات خود را از شهيد محمد عسكري چنين بازگو مي كند:

يك روز در سنگر نشسته بوديم . وقت ظهر بود كه ماشين غذا آمد. راننده شهيد محمد قدرداني بود. گفت : كدام يك از شما مي آييد با من تا غذا توزيع كنم. بچه ها گفتند تو تنها برو اگر هم خداي نكرده اتفاقي افتاد براي يك نفر بيفتد. اما شهيد عسكري گفت من مي روم. همه بچه ها مي ترسيدند، اما او رفت و در همانجا هم خمپاره شصت به ماشين اصابت كرد و هر دو شهيد شدند.