ين شهيد والامقام به سال 1336 در خانواده اي متدين در پاريز متولد گرديد و پس از اتمام تحصيلات و خدمت سربازي به استخدام مجتمع مس سرچشمه در آمد و در واحد برق امور ذوب مشغول به كار گرديد. به گفته همكارانش او كه تجاوزات گسترده دشمن بعثي را تاب نمي آورد بدون هيچ اطلاعي كار و زندگي را رها كرد و به سوي جبهه ها شتافت و حتي پس از شهادتش جنازه وي نيز بدست نيامد.

از اين شهيد سرافراز مفقود الاثر چهار فرزند به نامهاي مرتضي، مجتبي ، مصطفي و فرشته به يادگار مانده است.

خاطرات شهيد ايرانمنش از زبان آقاي بيره از دوستان و فاميل ايشان

او به عنوان برق كار در امور ذوب مشغول بكار بود. سال 1367 مفقودالاثر شد و از او سه فرزند باقي مانده است.

مسلمان وارسته اي بود بسيار خوب و زحمتكش ، زمان جنگ مي خواست به جبهه برود اما شركت به او اجازه رفتن نمي داد مي گفتند اينجا به وجودش احتياج بيشتري دارند اما او كار را رها كرد و داوطلبانه به جبهه رفت اين امر پس از شهادت ايشان موجب تضييع حق او شد زيرا ديگر بعنوان پرسنل شركت بحساب نمي آمد و حقوق و مزايايي به خانواده اش تعلق نمي گرفت . او در و اقع گمنام بود.

اصلاً معلوم نشد چگونه شهيد شده و فقط چند تن از همسنگرانش گفتند كه او شهيد شده است و هيچ اثري از او به خانواده اش تحويل داده نشد.