اكسيژن مايع با خلوص 99.3درصد و با ظرفيت 2000تن در سال تولید می شود. 

 

چند رسانه ای

سايتهاي وابسته