تغييرات سرمايه شركت ملی صنایع مس ایران

تاريخ افزايش سرمايه

درصد افزايش سرمايه

سرمايه جديد (ميليون ريال)

محل افزايش سرمايه

1354.02.02

900

10,000

مطالبات سهامداران

1377.10.23

6300

640,000

مطالبات سهامداران

1381.10.17

5

673,817

مطالبات سهامداران

1381.12.21

450

3,704,103

تجديد ارزيابي دارائيها

1385.09.06

56

5,789,645

اندوخته توسعه و تكميل

1390.11.05

200

17,368,934

مطالبات و آورده نقدي سهامداران ـ اندوخته طرح توسعه

 1392.11.14

 101.5

35,000,000

 مطالبات و آورده نقدي سهامداران

1394.06.04

24

43,400,000

مطالبات و آورده نقدي سهامداران

1395.10.19

15.2 50,000,000 مطالبات و آورده نقدي سهامداران
 
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته