شركت ملي صنايع مس ايران -  سهامي عام
تركيب سهامداران 
 

رديف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد سهام

1

سهام عدالت 

16,027,476,272

36.93

2

سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران

5,229,965,398

12.05

3

موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران

2,592,400,377

5.97

4

شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات ( سهامي عام )

2,523,144,887

5.81

5

بانك ملت 

2,492,063,544

5.74

6

شركت سرمايه گذاري صدرتأمين (سهامي عام )

2,240,491,754

5.16

7

بانك تجارت 

1,069,048,668

2.46

8

شركت سرمايه گذاري فرهنگيان 

922,605,223

2.13

9

صندوق بازنشستگي كشوري 

868,778,634

2.00

10

بانك رفاه كارگران

707,414,365

1.63

11

شركت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس 

476,811,785

1.10

12

شركت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام )

412,968,756

0.95

13

موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير

370,248,754

0.85

14

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)

353,200,000

0.81

15

صندوق سرمايه گذاري مشترك توسعه بازارسرمايه

351,691,747

0.81

16

شركت سرمايه گذاري ملي ايران 

341,519,854

0.79

17

شركت سهامي بيمه ايران 

286,802,257

0.66

18

صندوق سرمايه گذاري گنجينه آرمان شهر

282,411,828

0.65

19

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 

270,135,702

0.62

20

شركت گروه مالي ملت 

201,345,773

0.46

21

بانك توسعه صادرات ايران 

184,999,980

0.43

22

شركت سرمايه گذاري بهمن (سهامي عام)

177,101,590

0.41

23

شركت معدنكاري اولنگ (سهامي خاص )

175,135,570

0.40

24

شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت

154,674,746

0.36

25

بانك اقتصادنوين 

151,925,410

0.35

26

شركت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام )

151,901,296

0.35

27

شركت گروه مالي سپهرصادرات (سهامي خاص )

145,243,595

0.33

28

شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان

134,685,836

0.31

29

ساير سهامداران 

4,103,806,399

9.46

جمع

43,400,000,000

100

 
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته