مناقصه شماره 319855
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور برای پروژه های عمرانی امور مهندسی مجتمع مس آذربايجان .
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط، جهت اجراي خدمات مشاوره براي برای پروژه های عمرانی امور مهندسی مجتمع مس آذربايجان اقدام نمايد.
 چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982691
موضوع: ارائه خدمات مشاوره جهت پروژه توسعه و بازسازي تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جامع پروژه هاي طرح جامع آب مس آذربايجان در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319854
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط، جهت مشاوره جامع پروژه هاي طرح جامع آب مس آذربايجان در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 يکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام اصلاحات لازم بر روي شيب مسير لوله هاي سر ريز سيكلون هاي كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982689
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اندازه گيري و پايش عوامل زيان آور مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982680
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٢ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه تعمير و اصلاح بارجها و بازسازي قسمت آبخور و عرشه پانتون هاي فاز1 در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319853
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه تعمير و اصلاح بارجها و بازسازي قسمت آبخور و عرشه پانتون هاي فاز 1 در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 سه شنبه ١٢ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه اصلاح جاده هاي دسترسي به ايستگاه پمپاژ حاجيلرچاي و پانتونها در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319852
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه اصلاح جاده هاي دستري به ايستگاه پمپاژ حاجيلرچاي و پانتونها در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مزايده فروش آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مقدار 500 تن آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار با تلرانس 10 %± را از طريق مزايده و با شرايط ذيل به فروش رساند:
 سه شنبه ٥ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982685
موضوع: اصلاح و رفع موارد ناايمن كارخانجات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٥ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي پروژه مطالعات زمين‌شناسي و تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي و آلتراسيون در سه مقياس25000: 1 و5000: 1 و 1000: 1 در سطح كشور
آگهي مناقصه شماره 2682
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
استارت آپ ایمنی ویکند شعار سال 1398 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته